Hướng dẫn :

1) Up file "shareplus" ngang hàng admincp/index


2) Mở "hướng dẫn.html" coppy tất cả code vào "footer" template bạn đang dùng