<p><span style="font-size: medium;">&nbsp;<br type="_moz" />
</span></p>
<h1><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> TỦ NẤU CƠM GI&Aacute; RẺ 10 NĂM RỒI X&Agrave;I KH&Ocirc;NG HƯ </span></span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></h1>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="line-height: 107%;"> Tủ Nấu Cơm AIO &nbsp;</span></b><span style="line-height: 107%;">tiết kiệm 25 % gas v&agrave; điện so với sản phẩm th&ocirc;ng thường, c&oacute; thể nấu tr&ecirc;n 40 kg gạo (tương đương 300 suất ăn) trong thời gian xấp xỉ 50 ph&uacute;t.</span></span><span style="line-height: 107%;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">To&agrave;n bộ tủ được l&agrave;m từ chất liệu inox 201 ( hoặc 304) si&ecirc;u bền, c&oacute; khả năng chịu nhiệt cao, chống ăn m&ograve;n, chống trầy xước, dễ d&agrave;ng vệ sinh, lau ch&ugrave;i. Tủ được lắp 4 b&aacute;nh xe chịu lực, qua đ&oacute; dễ d&agrave;ng di chuyển.</span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">Sản phẩm được bảo h&agrave;nh 2 năm kể từ ng&agrave;y mua. <b style="mso-bidi-font-weight:normal"> Tu Hap Com </b>đem lại sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian v&agrave; nhiều khoản chi ph&iacute; kh&aacute;c.</span></span><span style="line-height: 107%;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="line-height: 107%;"> Tủ Cơm C&ocirc;ng Nghiệp </span></b><span style="line-height: 107%;">Do Thiết bị inox AIO trực tiếp lắp r&aacute;p ngo&agrave;i ưu điểm c&oacute; thể nấu h&agrave;ng trăm suất cơm, <b style="mso-bidi-font-weight:normal"> Tủ Hấp Cơm </b>c&ograve;n c&oacute; thể hấp gi&ograve;, c&aacute;, thịt, g&agrave;, hải sản&hellip;</span></span><span style="line-height: 107%;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">Chế độ bảo h&agrave;nh kh&ocirc;ng nơi n&agrave;o c&oacute; với </span></span><span style="line-height: 107%;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><a href="http://bepcare.com/s1910-xuong-san-xuat-tu-nau-com-cong-nghiep-gia-re.html"><span style="font-size: medium;">Tủ nấu cơm</span></a></b></span><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"> </b>được bảo h&agrave;nh vỏ tới 5 năm, bảo h&agrave;nh phần trong 24 th&aacute;ng. Do ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; xưởng chuy&ecirc;n sản xuất tủ nấu cơm với hơn 20 năm trong nghề. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết mang đến kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm bền bỉ v&agrave; b&aacute;n với mức gi&aacute; tốt nhất thị trường.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><img src="/images/upload/Image/TU%20NAU%20COM/tu-com-cong-nghiep-aiojsc_com.gif" width="711" height="711" alt="" /></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<h2><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">C&Ocirc;NG DỤNG <b style="mso-bidi-font-weight: normal"> TỦ HẤP CƠM</b></span></span><span style="line-height: 107%;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></b></span></h2>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">&nbsp; + Tủ cơm c&oacute; thể d&ugrave;ng để nấu cơm, tủ hấp gi&ograve; chả, tủ hấp b&aacute;nh bao, tủ hấp x&ocirc;i, tủ hấp g&agrave;, tủ hấp c&aacute;c loại hải sản v&agrave; một số thực phẩm kh&aacute;c... v&agrave; tuỳ theo từng loại sản phẩm th&igrave; c&oacute; thời gian ho&agrave;n th&agrave;nh kh&aacute;c nhau.</span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">&nbsp; + <b style="mso-bidi-font-weight:normal"> Tu Com</b>được d&ugrave;ng phổ biến trong c&aacute;c khu bếp c&ocirc;ng nghiệp, nh&agrave; h&agrave;ng, bếp ăn tập thể, trong c&aacute;c doanh trại<b style="mso-bidi-font-weight: normal"> </b>qu&acirc;n đội, c&aacute;c cửa h&agrave;ng ăn... v&agrave; điều quan trọng của tủ cơm l&agrave; tiết kiệm được diện t&iacute;ch cũng như tr&aacute;nh l&atilde;ng ph&iacute; gạo do khi thổi bằng phương ph&aacute;p truyền thống th&igrave; tạo ch&aacute;y nhiều g&acirc;y l&atilde;ng ph&iacute; v&agrave; độ ch&iacute;n của cơm kh&ocirc;ng đều (do nhiệt từ dưới l&ecirc;n) kh&aacute;c với tủ nấu l&agrave; hơi n&oacute;ng được bao phủ xung quanh hạt gạo n&ecirc;n ch&iacute;n đều, thời gian để tạo th&agrave;nh phẩm nhanh hơn, trong khi đ&oacute; th&igrave; nh&acirc;n lực &iacute;t hơn.</span></span><span style="line-height: 107%;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><o:p></o:p></b></span></p>
<h3><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">NGUY&Ecirc;N L&Yacute; HOẠT ĐỘNG CỦA <b style="mso-bidi-font-weight:normal"> TỦ HẤP CƠM</b></span></span></span><span style="line-height: 107%;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><o:p></o:p></b></span></h3>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size: medium;">
<p class="MsoNormal"><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="line-height: 107%;">Nguy&ecirc;n l&yacute; hoạt động của <b style="mso-bidi-font-weight:normal"> Tủ Cơm&nbsp;</b>kh&aacute; đơn giản, tức l&agrave; nấu ch&iacute;n gạo, thực phẩm bằng hơi nước. V&igrave; vậy, c&oacute; một v&agrave;i lưu &yacute; nhỏ trong qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động của tủ. Đ&oacute; l&agrave;:</span></p>
</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="line-height: 107%;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">&nbsp;Trước khi vận h&agrave;nh tủ phải đảm bảo rằng c&aacute;c van nhi&ecirc;n liệu, van cấp nước đ&atilde; được mở.</span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">&nbsp;Khi tủ hoạt động, tuyệt đối kh&ocirc;ng được mở tủ.</span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">&nbsp;Khi tủ cơm đ&atilde; hết thời gian nấu, bạn chờ khoảng 1 &ndash; 5 ph&uacute;t để &aacute;p suất hơi trong tủ giảm th&igrave; mới mở tủ. Khi mở tủ phải đứng về ph&iacute;a cửa mở để tr&aacute;nh bị bỏng hơi.</span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">Tủ nấu cơm d&ugrave;ng gas, điện hoạt động với nguy&ecirc;n l&yacute; l&agrave; đun s&ocirc;i nước tạo hơi.</span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">Tiếp đ&oacute;, hơi được ph&acirc;n bổ đều, bao quanh c&aacute;c khay chứa gạo hoặc thực phẩm. Qua đ&oacute; l&agrave;m cơm, thực phẩm ch&iacute;n đều, ngon v&agrave; nhanh hơn so với phương ph&aacute;p truyền thống.</span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">Đặc biệt, sản phẩm cơm sau khi nấu kh&ocirc;ng bị ch&aacute;y, kh&ocirc;ng bị nh&atilde;o, hạt gạo ch&iacute;n đều, giữ được m&agrave;u sắc v&agrave; h&agrave;m lượng dinh dưỡng của hạt gạo, qua đ&oacute; gi&uacute;p tiết kiệm thời gian, c&ocirc;ng sức v&agrave; chi ph&iacute; của người sử dụng.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><img src="/images/upload/Image/TU%20NAU%20COM/san-xuat-tu-nau-com-cong-nghiep.gif" width="714" height="714" alt="" /></span></p>
<h4><span style="font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="line-height: 107%;">LỢI &Iacute;CH KHI KH&Aacute;CH H&Agrave;NG SỬ DỤNG TỦ HẤP CƠM TẠI XƯỞNG CƠ KH&Iacute; AIO </span></b></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></b></h4>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">-Trực tiếp thiết kế v&agrave; sản xuất dựa tr&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ hiện đại, gi&uacute;p sản phẩm đạt tuổi thọ &iacute;t nhất 10 năm khi sử dụng</span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">-Giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; tận nơi trong th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Đối với kh&aacute;ch h&agrave;ng tỉnh ch&uacute;ng t&ocirc;i vận chuyển sản phẩm đến ch&agrave;nh xe được chỉ định</span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">-</span><b style="font-size: medium;"> Tủ Cơm C&ocirc;ng Nghiệp Gi&aacute; Rẻ</b><span style="line-height: 107%;">&nbsp;bảo h&agrave;nh 5 năm đối với thiết bị inox v&agrave; 24 th&aacute;ng đối với hệ thống điện hoặc gaz, </span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">&ndash; Tư vấn chuy&ecirc;n nghiệp, lựa chọn sản phẩm ph&ugrave; hợp nhu cầu.</span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">&ndash; 100% sản phẩm đảm bảo chất lượng của nh&agrave; sản xuất.</span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">&ndash; Gi&aacute; tốt nhất tr&ecirc;n thị trường.</span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">&ndash; Bảo h&agrave;nh tận t&igrave;nh, chu đ&aacute;o, bảo tr&igrave; trọn đời.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><img src="/images/upload/Image/TU%20NAU%20COM/tu-hap-com-gia-re-aiojsc_com.gif" alt="" /></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<h4><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">CHƯƠNG TR&Igrave;NH KHUYẾN MẠI HẤP DẪN CỦA SẢN PHẨM &nbsp;<b style="mso-bidi-font-weight: normal"> TU NAU COM GIA RE</b></span></span></span><span style="line-height: 107%;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></b></span></h4>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">Ngay trong ng&agrave;y h&ocirc;m nay khi kh&aacute;ch h&agrave;ng mua <b style="mso-bidi-font-weight:normal"> Tủ Nấu Cơm Gi&aacute; Rẻ qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ nhận được c&aacute;c ưu đ&atilde;i sau:</b></span></span><span style="line-height: 107%;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size: medium;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 107%;">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 107%;">Giảm gi&aacute; từ 10% đến 30% khi đăng k&yacute; mua h&agrave;ng tại đường link của ch&uacute;ng t&ocirc;i ở b&ecirc;n dưới hoặc th&ocirc;ng qua số hotline: 0912 75 10 75 &ndash; 0912 75 20 75</span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size: medium;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 107%;">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 107%;">Tặng phiếu mua h&agrave;ng ưu đ&atilde;i trị gi&aacute; 300,000 cho lần mua h&agrave;ng tiếp theo</span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size: medium;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 107%;">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 107%;">Với kh&aacute;ch h&agrave;ng ngo&agrave;i khu vực TP.Hồ Ch&iacute; Minh qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ được ch&uacute;ng t&ocirc;i giảm gi&aacute; trực tiếp từ 700,000 đến 1,000,000 VNĐ</span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">Link đăng k&yacute; chương tr&igrave;nh</span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="line-height: 107%;">Website: </span></b><span style="line-height: 107%;"> bepcare.com/s1750-tu-nau-com-cong-nghiep-.html </span></span><span style="line-height: 107%;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="line-height: 107%;">Fanpage:</span></b><span style="line-height: 107%;"> facebook.com/Sieuthibepcongnghiep/ </span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">Lưu &yacute;: Chương tr&igrave;nh chỉ c&ograve;n &aacute;p dụng cho 16 kh&aacute;ch h&agrave;ng khi đăng k&yacute; mua h&agrave;ng tại đường link website ch&iacute;nh thức của INOX AIO </span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">Chương tr&igrave;nh c&oacute; thể sẽ hết trước thời hạn &nbsp;m&agrave; kh&ocirc;ng cần b&aacute;o trước</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><img src="/images/upload/Image/TU%20NAU%20COM/tu-nau-com-gia-re-aiojsc_com.gif" width="715" height="714" alt="" /></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<h4><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="line-height: 107%;">HỢP T&Aacute;C KINH DOANH PH&Acirc;N PHỐI SẢN PHẨM <b style="mso-bidi-font-weight:normal"> TU HAP COM C&Ugrave;NG CH&Uacute;NG T&Ocirc;I</b></span></strong></span></span><span style="line-height: 107%;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><o:p></o:p></b></span></h4>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="line-height: 107%;">Hiện nay do nhu cầu mở rộng thị trường đại l&yacute; ph&acirc;n phối sản phẩm Nồi Nấu Cơm C&ocirc;ng Nghiệp ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m đại l&yacute;, cộng t&aacute;c vi&ecirc;n kinh doanh sản phẩm tại</span></b></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">B&aacute;n Tủ Nấu Cơm tại </span><strong><span lang="VI" style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-weight: normal;"> T&acirc;n B&igrave;nh</span></strong></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">Mua Tủ Nấu Cơm Gi&aacute; Rẻ tại </span><strong><span lang="VI" style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-weight: normal;"> B&igrave;nh T&acirc;n </span></strong></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">Chuy&ecirc;n b&aacute;n Tu Com ở </span><strong><span lang="VI" style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-weight: normal;"> S&agrave;i G&ograve;n </span></strong></span><span lang="VI" style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span><span style="font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 107%;">Kinh doanh Tu Nau Com ở </span><strong><span lang="VI" style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-weight: normal;"> Tuy&ecirc;n Quang </span></strong></span><strong><span lang="VI" style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-weight: normal;"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="VI" style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-weight: normal;">C&Aacute;M ƠN QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG Đ&Atilde; XEM TH&Ocirc;NG TIN QUẢNG C&Aacute;O CỦA</span></strong></span><strong><span lang="VI" style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-weight: normal;"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="VI" style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-weight: normal;">K&Iacute;NH CH&Uacute;C QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG LU&Ocirc;N TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG TRONG CUỘC SỐNG</span></strong></span><strong><span lang="VI" style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-weight: normal;"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="VI" style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-weight: normal;">ĐƯỢC PHỤC VỤ QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG L&Agrave; NIỀM VINH HẠNH CHO C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I</span></strong></span><strong><span lang="VI" style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-weight: normal;"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-weight: normal;">Nguồn b&agrave;i viết: </span></strong><span style="line-height: 107%;"> <span style="color: black; background: white;">aiojsc.com/danh-muc/co-khi-aio/tu-nau-com-cong-nghiep/</span> </span></span><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="VI" style="line-height: 107%;"><o:p><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></o:p></span></b></p>