Add và mọi người có phim Trạng có Hoàng Dũng, Trịnh Thịnh... đóng không cho xin với