Hướng dẫn:

- Dowload file đính kèm.

- Import vào forum

- Chỉnh sửa ở Admincp