Khi một hình ảnh nào đó trong bài viết bị die (do wap upload die, do url sai...) thì sẽ hiện ảnh mặc định do mình chọn

Đầu tiên vào Admincp ~> Plugins & Products ~> Add New Plugin
Hook Location chọn postbit_display_complete
Title gõ gì cũng được
Plugin PHP Code chèn code

Code:
if(THIS_SCRIPT=='showthread' || THIS_SCRIPT=='showpost')

$this->post['message']=str_replace('<img ','<img  onerror="this.src=\'http://forum.dienanh24g.vn/loianh-da24g.png\';"  ',$this->post['message']);
Plugin is Active chọn Yes

Lưu lại và tận hưởng !