(DA24G)Sau đây là một số stylevars quan trọng bạn nên nhớ và có thể chỉnh sửa theo ý mình:

Blockhead_background => Thay đổi màu thanh khi post bài và quick reply

Blocksubhead_background => Thay đổi màu background chú thích forum (forum descript)

control_content_background => Thay đổi màu nút bấm Gửi bài trong postbit


control_content_hover_background => Thay đổi màu nút bấm Gửi bài khi di chuột vào trong postbit.


doc_background => Thay đổi màu nền ngoài forum


body_background => Thay đổi màu nên forum


border_radius => Thay đổi độ bo tròn toàn forum


Font => Thay đổi kích cỡ và kiểu chữ trên forum


footer_background => Thay đổi màu thanh footer


forum_sidebar_background => Thay đổi màu thanh sidebar


forumhead_background => Thay đổi màu thanh trên cùng forum head


foruminfo_header_background => Thay đổi màu thanh trên cùng forum info


forummenu_background => Thay đổi màu thanh trên cùng forum menu


woheader_background => Thay đổi màu thanh trên cùng what's going on


header_background => Thay đổi màu header


linkcolor => Thay đổi màu link trên forum (không thay đổi màu trên sidebar)


linkhover_color => Thay đổi màu link trên forum khi di chuột (không thay đổi màu link khi di chuột đến trên sidebar)


navbar_background => Thay đổi màu thanh navbar


navbar_tab_background => Thay đổi màu thanh tab navbar


navbar_tab_selected_background => Thay đổi màu thanh tab navbar khi chọn


postbithead_background => Thay đổi màu thanh trên cùng trong postbit


threadlisthead_background => Thay đổi màu thanh trên cùng list bài viết trong một box

Chúc các bạn thành công!