Đa số mọi nguời chưa dùng vps (cụ thể là vps linux) bao h, nên lần đầu tiên dùng chỉ thấy nó mỗi cái IP, user và pass mà ko biết cách dùng sao .

Mình sẽ huớng dẫn các bạn cách sử dụng đơn giản nhất cho tất cả các loại VPS chứ ko riêng j amz

- Dụng cụ:

+ Mình hay dùng putty

+ winscp để download từ VPS về máy tính

- Bài học bắt đầu:


Bài 1: đăng nhập


+ Bật putty lên và paste IP vào o host name và open thui. 1 cái màn hình đen xì hiện lên như Dos vậy.

+gõ User: root và pass là pass của bạn vào. Thế là xong phần kết nối

Bài 2: Các Lệnh cơ bản

1, Chuyển về thư mục gốc: gõ cd/

root@ccv.ug[~]# cd /

2, Tạo file: lênh vi

- ví dụ tạo file abc.txt ở thư mục gốc /

root@ccv.ug[/]# vi abc.txt

nhấn :wq để ghi file và thoát ra ngoài vi

+Xem lại file đã tạo

root@ccv.ug[/]# vi /abc.txt

+Thoát ra ngoài
:q

3, Xem ngay nội dung file mà ko muốn chỉnh sửa:

root@ccv.ug[/]# cat /abc.txt

or

root@ccv.ug[/]# more /abc.txt

- Dùng lệnh tail -f để xem log file thay đổi liên tục

root@ccv.ug[/]# tail -f /abc.txt
test

Những thay đổi sẽ liên tiếp hiện lên
Nhấn Ctrl + c để thoát

4, Copy file: lệnh cp

ví dụ Copy file abc.txt từ thư mục gốc sang thư mục /usr/local/apache/htdocs/

root@ccv.ug[/]# cp /local.txt /usr/local/apache/htdocs/

5, Move file: lệnh mv
Move file abc.txt từ thư mục gốc sang thư mục /tmp

root@ccv.ug[/]# mv /abc.txt /tmp/

6, Đổi tên file:dùng lệnh tuơng tự như di chuyển file đổi từ abc.txt thành abc.bak

root@ccv.ug[/]# mv /tmp/abc.txt /tmp/abc.txt.bak

7, xem nội các file trong thư mục

root@ccv.ug[/]# ls
./ bin/ lib64/ perl588installer/ scripts/ usr/
../ dev/ lost+found/ perl588installer.tar.gz selinux/ var/
authProg@ etc/ media/ proc/ srv/
.autofsck home/ mnt/ root/ sys/
.autorelabel lib/ opt/ sbin/ tmp/

8, Tạo thư mục:
Tạo thư mục ccvug trong thư mục root

root@ccv.ug[/]# mkdir /ccvug

Nếu thư mục cha chưa tồn tại thì có thể dùng lệnh mkdir với tham số -p để nó tạo cả thử mục cha (parent)

root@ccv.ug[/]# mkdir -p /txt/thanlong

9, Mở port firewall:
-AMZ thì vào console mở port thì ko nói làm j nhé
- Kiểm tra firewall đã chạy chưa. nếu chưa chạy thì ko cần mở port

root@ccv.ug[/]# /etc/rc.d/init.d/iptables status

Thấy nó hiện ra nhiều lằng ngoằng tức là đang chạy
- Sửa file cấu hình firewall bằng lệnh vi đã giới thiệu ở trên

root@ccv.ug[/]# vi /etc/sysconfig/iptables

# Firewall configuration written by system-config-firewall
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT

Nhấn Insert để chuyển sang chế độ soạn thảo
Di chuyển con trỏ đến vị trí muốn thêm chữ. Chú ý các luật thực hiện từ trên xuống
Thêm vào

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 2086 -j ACCEPT

nhấn Esc
nhấn :wq để ghi lại
- Xem lại nội dung file cấu hình đã sửa

root@ccv.ug[/]# cat /etc/sysconfig/iptables
# Firewall configuration written by system-config-firewall
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 2086 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMITp

- Khởi động lại firewall

root@ccv.ug[/]# /etc/rc.d/init.d/iptable restart

10, Muốn dùng vps cho domain thì chỉ việc point domain về địa chỉ IP của VPS thui ko cần làm j thêm ( vì 1 ip chỉ dùng cho 1 domain thui, muốn 1 ip dùng nhiù domain thì cài Cpanel vào)
Nguồn: cehgroup.us