Hướng dẫn tạo một link khi nhấn vào hiển thị ra một trang nội dung, bạn có thể ứng dụng cho trang giới thiệu công ty:o