òng copyright của mod CKEditor này không nằm trong language hay template nên nhiều bạn tìm không ra, bởi vì nó nằm ở mục plugin.

Cách xoá như sau:

Vào Admincp->Plugin & Product->Plugin Manager->Tìm tới MARCO1 Parse Templates -> Sửa (Edit) các bạn xoá đoạn này đi là được

Code:
$key = strpos($vbphrase['powered_by_vbulletin'], "marcomamdouh.com"); if($key === false){ $MARCO1COPY = '<br />Forum Modifications By <a href="http://www.marcomamdouh.com/" title="Marco Mamdouh">Marco Mamdouh</a>'; define('MARCO1', $MARCO1COPY); $vbphrase['powered_by_vbulletin'] .= MARCO1; }