thank admin đang định cài thử mà sợ co lổi j nên chưa cài ;) jo chiến luôn