tránh xa phim việt nam ra, toàn lãng xẹt mất tiền thời gian vô coi rồi ức chế thêm