Bạn muốn sống – học – làm phim cùng với các chuyên gia và các nhà điện ảnh chuyên nghiệp?
Bạn muốn một môi trường để giao lưu, cọ sát khả năng làm phim của mình?
Bạn muốn tìm ý tưởng cho bộ phim...