không rõ ràng cho lắm, mình đọc xong không hiểu gì