DIENANH24G.VN - Liên kết...! <style> #warning { margin: 3% 14%; border: 1px solid #C3C6C9; background-color: #F3F6F9; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center; } p { padding: .5em 0; } a:link { color: #23497C; } a:visited { color: #23497C; } a:hover, a:active { color: #FF6633; } </style> </head> <body> <div id="warning"> <p><strong>Bạn đã nhấn vào một liên kết không thuộc SinhVienIT.Net<br /> Liên kết này được cung cấp bởi người dùng và không được xác nhận là an toàn.</strong></p> <p><strong>SinhVienIT.Net không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như những nguy hại<br /> tới người dùng có thể gây ra bằng việc chuyển tới liên kết này.</strong></p> <p><strong>Liên kết sẽ được chuyển tới:</strong></p> <p>http://a9.vietbao.vn/images/vn955/the-gioi-giai-tri/55250086-1251624513-thu-vui-benh-hoan2.jpg </p> <p><br /> <b></b><a rel="nofollow" href="http://a9.vietbao.vn/images/vn955/the-gioi-giai-tri/55250086-1251624513-thu-vui-benh-hoan2.jpg">[Tôi đồng ý chuyển tới liên kết đã nhấn]</a>&nbsp;&nbsp;<a href="javascript: self.close();">[Tôi không đồng ý, hãy đóng cửa sổ này lại]</a></p> </div> </body>