PDA

View Full Version : Cấu hình chia cột hiển thị bài viết & hiệu chỉnh componentHoàng Nguyễn
03-06-2012, 01:01 AM
http://www.youtube.com/watch?v=DOHFVlRcI80
Hướng dẫn phân chia cột hiển thị bài viết, điều chỉnh cấu trúc component content, cũng như bật tắt icon, và một số tuỳ chỉnh khác ;)